Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Jaarverslag 2019

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Voedselbank Kampen over het jaar 2019.

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven.

Ook stelt de Voedselbank zich ten doel een bijdrage te leveren aan bewustwording binnen de Kamper samenleving met betrekking tot armoede en armoedebestrijding.

Om deze doelstellingen te bereiken hanteren we de volgende kernwaarden:

• We werken uitsluitend met vrijwilligers.

• We verstrekken voedsel wat door anderen geschonken is.

• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel.

• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.

• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.

• We zijn neutraal en onafhankelijk.

• We zijn transparant.

 

 Ontwikkelingen in 2019

  - Het aantal verstrekte pakketten in 2019 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018.

- Het aanbod van producten werd in dit jaar vergroot door een aantal extra inzamelingsacties en betrokkenheid van lokale partijen, zoals supermarkten, bedrijven, kerkgenootschappen, scholen en particulieren. Op deze wijze kon wekelijks een goed en gevarieerd pakket worden samengesteld.

- Het eerder behaalde certificaat “voedselveiligheid” is in 2019 behouden gebleven. Dit betekent dat we volgens de laatste voorschriften van de overheid werken.

- Het werven van vrijwilligers is een punt van aandacht.

- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de aanschaf van een nieuwe bestelbus.

- Er is discussie over de mogelijke verhuizing naar een nieuwe locatie.

  

Organisatie 

De Voedselbank Kampen werkt op alle niveaus met vrijwilligers. Een vrijwilliger kan voor de Voedselbank gemaakte kosten bij de penningmeester declareren. Alle betalingen groter dan € 200,00 worden door een 2e bestuurslid geaccordeerd.

De samenstelling van het bestuur per 31-12-2019 was als volgt:

 

Voorzitter

Harrie Ruigendijk

Secretaris

Wim Vos

Penningmeester

Bald Kuiper

Bestuurslid / contactpersoon kerken

Greetje Gnodde

Bestuurslid / coördinator

Wim Fijn

Bestuurslid

Piet Voerman

 

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd.

Daarnaast is er twee keer een vergadering met alle vrijwilligers geweest.