Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Beleidsplan


Stichting Voedselbank Kampen Beleidsplan 2020-2022

Inleiding

Hier beschrijven we de hoofdlijnen van het beleid voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Onder andere op onze website worden de voornemens verder in detail weergegeven.

Doelstellingen

Voedselbank Kampen heeft twee taken:

a. het bieden van directe voedselhulp aan de minst draagkrachtigen, en

b. het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Om die taken goed uit te voeren, ondernemen we onder andere de volgende activiteiten:

·        Het maken van afspraken voor de levering van voedsel dat anders verspild zou worden, met supermarkten, levensmiddelenbedrijven, boeren en anderen;

·        Het coördineren en optimaliseren van de logistiek met voedselbanken in de regio;

·        Het onderhouden van contacten met en het geven van voorlichting aan politiek, media, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden;

·        Het zoeken naar financiële steun, want ondanks het feit dat we met vrijwilligers werken, is er geld nodig voor tal van zaken zoals vervoer, huur van het pand, gas, water en elektra;

·        Het werven van nieuwe vrijwilligers.

Beleid 2020

Wij zullen in het jaar 2020 voortbouwen op wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Zie daarvoor de jaarverslagen elders op de website. De speerpunten voor 2020 zijn de volgende.

1. Tegengaan verspilling voedsel

Ons werk om voedsel dat anders zou worden verspild, te verstrekken aan de armsten in onze samenleving, betekent een inspanning om de doelstelling van het tegengaan van verspilling te helpen realiseren. Elk stuk vlees en elk stuk groente dat niet aan het eind van de houdbaarheidsdatum wordt vernietigd maar bij ons terecht komt en via ons bij de doelgroep, levert een bijdrage. Steeds vaker merken we dat hierbij contacten met andere Voedselbanken in de regio of andere partijen extra mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld voor een bij ons gebleken overschot alsnog een goede bestemming te vinden. In de komende jaren zullen wij nog meer tijd en mankracht steken in het uitbouwen van dit netwerk.

2. Voedselhulp aan de minst draagkrachtigen

Voedselbank Kampen verstrekt op dit moment voedsel aan ongeveer 500 mensen.

Volgens de statistieken van het CBS zijn er meer mensen die onder de armoedegrens leven én zal de inmiddels uitgebroken coronacrisis zijn tol eisen. Daarom is ons beleid voor 2020 en de daarop volgende jaren erop gericht om meer mensen voedsel te verschaffen.

Wij zijn voornemens in 2020 de volgende activiteiten te ondernemen:

·        Verbetering van onze logistiek. De komende tijd zullen wij veel energie steken in een efficiëntere organisatie van de goederenstromen (zowel binnen de eigen Voedselbank, alsook in afstemming met andere Voedselbanken in de regio of andere partijen).

·        Werving van meer vrijwilligers. Op dit moment beschikken we over ongeveer 70 vrijwilligers (inclusief bestuursleden e.d.). Wij zullen in 2020 en de daarop volgende jaren onze inspanningen vergroten om meer vrijwilligers te werven. Die zijn enerzijds nodig omdat wij meer mensen van eten willen voorzien en anderzijds omdat er altijd vrijwilligers vertrekken (vanwege ouderdom of omdat ze een betaalde baan krijgen bijvoorbeeld).

·        Verduurzaming van onze operaties. Hoewel ons werk op zich al een positieve invloed heeft op de draagkracht van onze planeet - wij verminderen door ons werk de van voedsel en daarmee het storten of verbranden van etensresten -, willen wij de komende jaren onze eigen operaties verder verduurzamen. Het betreft dan vooral het transport en de huisvesting. Wat het eerste betreft: wij halen op lokaal en regionaal niveau voedsel op bij winkels en bedrijven en wij ontvangen op landelijk niveau producten van grote leveranciers die kunnen worden verdeeld. Wij hebben de ambitie om dat vervoer de komende jaren te verduurzamen: enerzijds door slimmere logistiek en anderzijds door het transport milieuvriendelijker te maken, onder andere door de inzet van een nieuwe bus.

Er zijn plannen om de Voedselbank te verhuizen. Hierbij proberen wij maatregelen door te voeren die het energiegebruik beperken.

·        De daadwerkelijke verhuizing van de Voedselbank zal de nodige tijd en aandacht vergen.

Beleid 2021 en 2022

Wij verwachten dat de voor 2020 beschreven speerpunten van beleid ook in 2021 en 2022 nog veel aandacht zullen vragen en dus onverkort van toepassing zullen blijven. Zo nodig zullen wij met een actualisering van dit beleidsplan komen.

Bestuur Stichting Voedselbank Kampen

Mei 2020