Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Beleidsplan Voedselbank Kampen

Dit beleidsplan omvat de volgende hoofdstukken.

1. Doelstelling Voedselbank
2. Doelgroep
3. Verstrekking voedselpakketten
4. Organisatie
5. Verslag activiteiten (2016 - 2019)
6. Financieel beleid
7. Beleidsvoornemens 2019 (en komende jaren)


1. Doelstelling

De Voedselbank Kampen wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huis-houdens en alleenstaanden die in grote armoede leven.
Ook stelt de Voedselbank zich ten doel een bijdrage te leveren aan bewustwording binnen de Kamper samenleving met betrekking tot armoede en armoedebestrijding. De Voedselbank is bereid samen te werken met andere instellingen die willen bijdragen aan het voor-komen van voedselgebrek. Zij streeft ernaar zichzelf overbodig te maken; dat doel zal gerealiseerd zijn zodra er geen doelgroep meer bestaat.


2. Doelgroep

De doelgroep van de Voedselbank Kampen zijn huishoudens die in financiële problemen zijn gekomen. Wanneer men voor kortere of langere tijd niet zelfstandig in de eerste levensbehoefte kan voorzien, kan men een beroep doen op voedselverstrekking. Het streven is dat deze verstrekking tijdelijk van aard is. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men aan de, door de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken vastgestelde, criteria te voldoen. Zie de verdere toelichting op onze site bij het tabblad "Informatie voor klanten" en de pagina met "Toetsingscriteria”.


3. Verstrekking voedselpakketten

De Voedselbank Kampen streeft ernaar om een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket te verstrekken aan haar cliënten. Tevens is de doel-stelling om continuïteit in deze voedselverstrekking te waarborgen. Om dit te waarborgen zijn er de volgende  speerpunten in ons beleid:
Zorg dragen voor voldoende financiële steun vanuit diverse bronnen (sponsoring / acties)
Zorg dragen voor voldoende aanvoer van goederen (d.m.v. acquisitie)
De Voedselbank heeft een minimale financiële reserve nodig om een eventuele tegenvallende inkomende goederenstroom op te vangen.
Elke woensdag kunnen cliënten een voedselpakket ophalen. Elke vrijdag vindt er een uitdeel van brood en verse producten plaats. De tijdstippen van uitreiking worden bekendgemaakt via de site van de Voedselbank.

3.1 Inzameling voedsel

Onder inzameling van “voedsel” wordt ook verstaan aanvullende producten zoals luiers, wasmiddelen, verzorgingsproducten e.d. Via diverse kanalen ontvangt de Voedselbank Kampen haar producten. Elke week kunnen wij bij een van de landelijke verdeelpunten – in ons geval regionaal DC Meppel – goederen ophalen. Daarnaast heeft de Voedselbank Kampen voor versproducten een aantal “vaste” leveran-ciers in Kampen e.o. Een derde goederenstroom betreft inzameling door kerken, scholen of maatschappelijke organisaties. Ook speciale acties bij winkels vallen hieronder.
Om te voldoen aan de richtlijnen van de Voedsel en Warenautoriteit worden producten, die aan bederf onderhevig zijn, zo snel mogelijk opgeslagen in een koel- of vriescel. Inmiddels beschikken we over een koelauto. Daarmee voldoen we aan richtlijnen van voedselveiligheid en mogen supermarkten ook overtollige diepvriesproducten aan de Voedselbank verstrekken. Gelet op de relatief korte afstand waarover deze producten moeten worden vervoerd volstaan deze koelboxen. De Voedselbank Kampen heeft een acquisiteur die contacten onderhoudt met bestaande leveranciers en nieuwe contacten legt met mogelijke leveranciers.

3.2 Tekorten bij inzameling?

In eerste instantie is de Voedselbank opgericht om verspilling van voedsel (in de ruimste zin van het woord) tegen te gaan. Er zijn echter perioden, dat er weinig, of veel eenzijdige producten worden aan-geboden. Om toch een zo gevarieerd mogelijk pakket aan te bieden kan er voedsel of aanvullende producten worden bijgekocht.

4. Organisatie 

De Voedselbank Kampen werkt op alle niveaus met vrijwilligers. Een vrijwilliger kan de door hem of haar voor de Voedselbank gemaakte kosten bij de penningmeester declareren. Voor kleine onkosten hoeft men geen toestemming vooraf te vragen. Grotere uitgaven of investeringen worden eerst voorgelegd aan het bestuur. In verband met functiescheiding dienen betalingen door een 2e bestuurslid te worden geaccordeerd.

Bestuur. Het bestuur wordt gevormd door:

• voorzitter

• secretaris

• penningmeester

• bestuurslid landelijke en regionale vergaderingen

• bestuurslid / contactpersoon kerken

• Coördinator

Bestuursvergaderingen vinden regelmatig volgens een vastgesteld schema plaats. Tijdens deze bestuursvergaderingen, maar in ieder geval na afloop van een kwartaal, geeft de penningmeester een overzicht van de financiële gang van zaken. Tijdens een deel van de bestuursvergadering kan een medewerker die een spilfunctie bekleedt -op verzoek van het bestuur– de vergadering bijwonen. 

Daarnaast is er de volgende overlegstructuur: 
* twee maal per jaar een vergadering met alle vrijwilligers.
* twee maal per jaar een overleg met afgevaardigden van de kerken. 

Aandachtspunten voor het bestuur zijn: veiligheid, Arbo en goede onderlinge verhoudingen tussen bestuur en vrijwilligers en tussen vrijwilligers onderling. De sfeer is goed en de vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd.

Coördinator.  De coördinator onderhoudt de contacten tussen bestuur en de vrijwilligers. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

Intake. Bij de intake zijn – in verband met Arbo en veiligheid - minimaal twee vrijwilligers in het pand aanwezig.  De privacy van aanvragers wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. Zie voor verdere toelichting het tabblad “Criteria”
Acquisitie. De acquisiteur onderhoudt de contacten met de huidige leveranciers (sponsors) en probeert nieuwe sponsors aan te trekken. In nauw overleg met de coördinator en de coördinerende mede-werk(st)er logistiek probeert hij het aanbod van goederen af te stemmen op de vraag.

Logistiek. Elke week kunnen goederen worden opgehaald bij het distributiecentrum van de Noordelijke Voedselbanken in Meppel. Eventueel kunnen goederen (voedsel) – die “Kampen” teveel heeft met “Meppel” worden geruild tegen goederen, waar “Kampen” een tekort aan heeft. Tevens onderhouden we contact met nabij-gelegen voedselbanken om vraag en aanbod zo mogelijk te delen. Goederen worden gehaald met een eigen bestelbus. Daarnaast rijden chauffeurs en bijrijders hun vaste route langs leveranciers. Elke week dragen chauffeur en bijrijder hun werkzaamheden over aan de – volgens een vooraf opgesteld schema – volgende ploeg. De binnengekomen goederen worden door vrijwilligers gesorteerd en opgeslagen. De dag voor de uitdeel van het voedselpakket worden – onder leiding van een coördinator logistiek -  de pakketten samengesteld. Hoewel het aantal huishoudens de laatste jaren is toegenomen kunnen de huidige vrijwilligers hun taken nog steeds naar behoren verrichten.  De locatie van de Voedselbank Kampen is momenteel in IJsselmuiden gelegen.

 
Activiteiten. Hieronder vallen acties bij scholen / maatschappelijke organisaties e.d. Acties kunnen zowel worden opgezet vanuit de Voedselbank Kampen als ook vanuit de genoemde organisaties. Acties bij kerken vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur (i.c.  het bestuurslid en tevens contactpersoon kerken).

Website. De Voedselbank Kampen heeft de beschikking over een goede en duidelijk ingerichte website. Het beheer hiervan berust bij een deskundige vrijwilliger.

5. Verslag activiteiten 2016/17/18/19

Een actueel verslag van activiteiten van de Voedselbank Kampen treft u aan op de site onder het tabblad “Nieuws"


6. Financieel beleid. 

Klik hier voor de jaarcijfers van 2019.  


7. Beleid 2019 en komende jaren.

In hoofdlijnen is het beleid voor 2020 en komende jaren:

- Continuering en verbetering van de huidige processen.

- Vinden van voldoende steun (zowel moreel als ook financieel) in de       samenleving.

- Vrijwilligersbestand op peil houden.